Latvian English Russian

Deltaco Baltic

Pirkšanas noteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šī privātuma politika reglamentē DELTACO.LV interneta veikala (turpmāk - DELTACO) un interneta veikala klientu (turpmāk - Jūs, Jūsu) pamata personas datu savākšanu, apstrādi, uzglabāšanas principus un kārtību.
2. Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī privātuma politika, Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi tiesību akti.
3. Interneta veikalā norādot savus personas datus, piekrītat, ka DELTACO tos pārvaldīs un kārtos šajā privātuma politikā un tiesību aktos noteiktajiem mērķiem, darbībam un procedūram.
4. DELTACO vadās pēc šādiem pamata personas datu apstrādes pamatprincipiem:
4.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem.
4.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godprātīgi.
4.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, tas ir, tikai tādos gadījumos, kad:
4.3.1. datu subjekts piešķir savu piekrišanu, t.i. piekrīt ievērot interneta veikala lietošanas noteikumus;
4.3.2. noslēdz līgumu vai līguma izpildes laikā, kad viena no pusēm ir datu subjekts;
4.3.3. DELTACO ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu;
4.3.4. personas dati ir jāapstrādā tiesiskām interesēm, kuras īstenoto DELTACO vai trešās personas, kurām iesniegti personas dati, un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.
4.4.Personas dati pastāvīgi tiek atjaunināti.
4.5.Personas dati uzglabājami ne ilgāk, kā to pieprasa noteiktie datu apstrādes mērķi.
4.6.Personas datus kārto tikai tie darbinieki, kuri ir pilnvaroti to darīt.
4.7.Visa informācija par apstrādājamiem personas datiem ir konfidenciāla.
4.8.Par personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu paziņo tiesību aktos noteiktā kartībā Datu valsts inspekcijai.

5. Izmantot interneta veikala pakalpojumus ir tiesīgi:
5.1.rīcībspējīgas fiziskas personas, ne jaunākas par 18 gadiem;
5.2.nepilngadīgas personas vecumā no 15 gadiem līdz 18 gadiem, tikai ar vecāku, audžuvecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad patstāvīgi rīkojas ar savu algu vai stipendiju;
5.3.juridiskas personas;
5.4.visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

6. Lai mūsu mājaslapā varētu piedāvāt Jums pilnvērtīgus pakalpojumus, lūdzam atļaut ierakstīt jūsu datorā (ierīcē) informāciju (sīkdatnes, angļu "cookies").Ierakstīto informāciju izmantosim lai atpazītu Jūs kā interneta veikala iepriekšējo lietotāju un mājaslapas apmeklējumu daudzuma statistikas uzskaitei. Jūs jebkurā mirklī varat pārskatīt informāciju, kuru mēs fiksējam un varat to daļēji vai pilnībā dzēst. Tāpat Jūs paturat tiesības nepiekrist ierakstīt un lietot informāciju, bet tādā gadījumā dažas no mājaslapas funkcijām Jums var būt nepieejamas. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, pamainot savus interneta pārlūka uzstādījumus, vai griežoties pie mums, pie jebkura mūsu mājaslapā norādītā kontakta.

II. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana

7. DELTACO ciena Jūsu tiesības uz privātumu. Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, vecuma grupa, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita interneta veikala reģistrācijas formā norādītā informācija) vācama un apstrādājama šādiem mērķiem:

7.1. Jūsu preču pastījumu apstrādei;
7.2. finanšu dokumentu sagatavošanai (piem., rēķins faktūra);
7.3. lai risinātu problēmas, kas saistītas ar preču pieteikumu vai piegādi;
7.4. lai izpildītu pārējās līgumā noteiktos saistības;
7.5. tiešā mārketinga nolūkos.

8. Reģistrējoties interneta veikalā Jums pienākas sniegt pilnīgus un pareizus personas datus.
9. DELTACO apstrādādams un aizsargādams Jūsu personas datus īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.
10. DELTACO statistikas mērķiem var izmantot ar jūsu personu tieši nesaistītus datus, t.i., datus par iegādato preci. Šādi statistikas dati tiks apkopoti un apstrādāti tā, lai neļautu atklāt klienta identitātes vai citus personas datus, ko varētu izmantot personas identitātes noteikšanai.

III. Personas datu nodošana trešām personām

11. DELTACO patur tiesības nodot informāciju trešajām personām:
11.1. tikai šī dokumenta 5. punktā minēto mērķu īstenošanai;
11.2. tikai Latvijas Republikas likumu noteiktajā kartībā.

IV. Personas datu izmainīšana vai atjaunošana

12.Jums ir tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas formā sniegto informāciju.

V. Informācijas vai pretenziju nodošana

13. Jums, atļaujot savu personas datu apstrādi ir tiesības:

13.1. pieprasīt labot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt, izņemot uzglabāšanu, savu personas datu apstrādes darbības, kad dati apstrādāti pretrunā ar šo un citu likumu noteikumiem;
13.2. iebilst pret savu personas datu apstrādi.

14. DELTACO, saņemdams Jūsu iesniegumu par personas datu apstrādi, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no nosūtīšanas dienas, sniegs Jums atbildi. Izskatāmi tik tie iesniegumi, par personas datu izmaiņām, kuri iesniegti rakstiski (uz e-pastu: help@deltaco.lv vai pa pastu uz adresi: DELTACO, MakesYouLocal, Kr. Valdemāra iela 16, LV-1010, Rīga).


VI. Privātuma politikas izmaiņa

15. DELTACO ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma politiku, par to paziņojot interneta veikala.
16. Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no dienas, kad tie ir izvietoti interneta veikala sistēmā.
17. Ja jūs nepiekrītat ar jauno Privātuma politikas versiju, Jums ir tiesības no tiem atteikties rakstiski (pa e-pastu: help@deltaco.lv vai pa pastu uz adresi: DELTACO, MakesYouLocal, Kr. Valdemāra iela 16, LV-1010, Rīga), ar nosacījumu, kad Jūs zaudējat tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.
18. Ja pēc Privātuma politikas papildināšanas vai nomaiņas Jūs turpināt izmantot interneta veikala piedāvātos pakalpojumus, uzskatāms, ka Jūs piekrītat jaunajai redakcijai.